Rovás

 

Hivatalos aláírás rovással

http://www.magyarrovas.hu/?func=cikk&id=hivatalos-alairas-rovassal

Hivatalos okmányainkon is használhatjuk aláírásként a magyar rovást

 Az elmúlt év végén jött a hír a világhálón, hogy Horváth Antal rovásbetűkkel írta alá a nevét a jogosítványát kérelmező adatlapján: http://magyarno.com/rovasiras-a-jogositvanyon/. A hozzáfűzött hozzászólások között olvashatjuk, hogy Szép Tivadar az új személyi igazolványa intézésekor is róni akarta az aláírását. Vele már kérvényt is írattak, ami meghozta az eredményt. Nemrégiben egy levél mellékleteként találkozhattunk az igazolványa másolatával.

 Aztán február végén az én jogosítványom is lejárt, s eszembe jutott Horváth Antal példája. Ragaszkodtam az ősi írásunk szerinti aláírásomhoz, s annak is az összerótt változatához. Egy telefonos segítségkérés után azt a tájékoztatást kaptam, hogy úgy írhatok alá, ahogyan az a személyi igazolványomban van. No, ezen úgy segítettem, hogy azonnal annak a cseréjét kértem, ami 1500 forintba került. Arról is tájékoztatást kaptam, hogy innentől kezdve én már csakis így írhatok alá mindenféle hivatalos iratot. Na, végre ? az ősi betűinkkel igazolhatom magamat ezek után, s mindezt még összeróva is!

A történet hiteléül, fölvettem a kapcsolatot Horváth Antallal és kértem tőle, hogy küldje el a hivatalos okmányának másolatát, annak történetiségével együtt. Készséggel megtette: ?? annak rendje és módja szerint, kértem a lejárt igazolvány cseréjét, kitöltve az igénylő lapot, befizetve a sarzsit. Majd aláírásmintát vettek, mit rovással ejtettem meg. Sértődés ezerrel, pedig jó ismerősök intézték. Ragaszkodtam, dönteni nem tudtak az elfogadásról. Telefonálás kezdődött, én ki a várakozóba. Néhány óra múltán hívtak, rendben, írhatom, de ezután mindent így köll aláírnom. Szerintem, csak P.S.-el nem beszéltek, annyira zavarta ez a ragaszkodásom őket, minden más tótum-faktummal igen. Lényeg, hogy befogadták, s három hétre rá meg is jött. Azóta már ismeretségi körömben több személyi és jogosítvány is van ekként, köztük rendőröké is. Igaz, legtöbbjük ennek kapcsán megtanult róni, hogy később ne kerüljenek zavarba. Nemrég mesélte valaki, hogy útlevél-kérelemhöz olyan nyomtatványt kapott, amin a kérdés: ?akarja-e, hogy kisebbségi nyelven készüljön az útlevele?? Naná, hogy rovással töltötte ki. Várjuk, hogy mi lesz a végeredmény.?

Anti! Köszönjük neked az áttörést! A fentiek ismeretében is reménykedem abban, hogy egyre inkább a hétköznapjaink részévé válik majd őseink írása, a magyar rovás. Tegyük ezt minél többen, hogy minél ?kevesebb legyen a rovásunkon?!

Áldás, Szondi Miklós

Ősi írásunk népszerűsítésének hasonló lehetőségéről szól a Hirös Rovókör felhívása Kecskemétről.

Szent Korona országai

 

Teremtő Szer

Énértem, Családomért, Közösségünkért, Nemzetünkért, Magyarországért, az
Emberiségért, a Föld bolygóért, a Világegyetemért.

Ezen teremtő Szer célja, hogy visszavegyem az eddigi világi hatalmaktól a
Teremtő által eredendően reám ruházott minden hatalmamat és jogomat,
érzékelő és cselekvőképességem teljes birtokában akaratomat kinyilvánítva,
Önmagam, családom, környezetem, nemzetem, és országom jövőjét megteremtsem.

Kérünk mindenkit, hogy teremtésünk hatékonyságának növelése céljából minden
szerdai napon 21 órakor, csoportokban és egyénileg összehangolva,
tartózkodási helyünktől függetlenül, energiáinkat és teremtőképességeinket
egyesítve végezzük teremtésünket.

A tartalom elolvasása közben időt hagyva, képileg megjelenítve, szívünkből,
lelkünkből érzelemmel megtöltve és megélve, tobozmirigyünk kristályai és
hangosan kimondott szavaink rezgése által árasszuk ki a lét minden
szintjére és cselekedjük mindennapi létünkben.

Áldás legyen mindenen és mindenkin, aki e Szer energiájának megteremtésén
tevékenykedik.

Én, (teljes név)......, mint a szellemi világ és a fizikai világ jelenben
is létező és működő kapcsolata a teljes fényhez kötött létezésem
tudatosságából minden képességem és energiám előhívom és ezen Szer
energiáinak megvalósulása érdekében mozgósítom.

Én, (teljes név)......, mint Társteremtő kérem és felkérem Teremtő
Istenünket, minden létezőt, minden elemet, minden ősünket és segítőnket,
hogy minden eszközzel és módszerrel segítsék e Teremtő Szer energiáinak
megvalósulását itt és most, ebben a létezésben, az ember által is
érzékelhető és megtapasztalható módon.

Én (teljes név)...........kijelentem, hogy érzékelő és cselekvőképességem
teljes birtokában a földi hatalmaktól visszaveszem a Teremtő által
eredendően reám ruházott minden hatalmamat és jogomat.

Magyarország ősi jussaként jogszerűen tér vissza a Magyar Szent Korona
működési rendjéhez, és Én, (teljes név).....mint a Magyar Szent Korona
tagja, kinyilatkoztatom, hogy közösségalkotó akaratomat a Magyar Szent
Koronára, mint jogalanyra ruházom.

Látom és élem, hogy az útmutatók által felkínált lehetőséggel élve, a
jelenleg reám, családomra, környezetemre, nemzetemre és országomra ható és
megnyilvánuló minden hátrányos hatást Magyarországnak a Magyar Szent Korona
működési rendjéhez való visszatérésével megszüntetem.

Látom és élem, hogy ezen Szer tartalmát elolvasva, energiáit befogadva,
magamban tudatosítva, azokkal eggyé lényegülve, teremtő gondolataimban
képileg megjelenítve, érzelemmel megtöltve, teremtő szavaimat hangosan
kimondva, rezgéseit kiárasztva, teremtő cselekedeteimmel megvalósítva,
minden elemében látom, érzem és élem, mint megteremtett valóságot.

Látom és élem, hogy gondolataim, szavaim és cselekedeteim egyesülve
embertársaim teremtő energiáival itt és most rendezik át a teret és az
időt, s a megvalósulások folyamatait.

Látom és élem, hogy az embereket közös célként a Szent Korona működési
rendje által megnyilvánuló biztonság és a szeretet alapú, igazságos és
tudatosan jóléti társadalom iránti vágyának igénye egységbe rendezi és
összefogja.

Látom és élem, ahogy a tanítók, gyógyítók és útmutatók felvállalják
feladataikat, felismerik és megosztják e teremtő Szer tartalmát
embertársaikkal, s ennek hatására azok tömegesen azonosulnak vele.

Látom, érzem, cselekszem, árasztom az útmutatást.

Látom és élem, hogy az elektronikus és írott médiákban, tévé, rádió
csatornákon és újságokból is árad e Teremtő Szer energiája. Egyre több
járművön, hirdetési felületen, óriásplakáton, ruházaton és elektronikus
adathordozón jut el, és nyer befogadást a Magyar Szent Korona energiája
embertársainkhoz és gyarapodik teremtő erőnk.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona emberiségre ható, kegyelmi út
lehetőségét magában hordozó megnyilvánulása beragyogja az emberek lelkét,
tudatát, és felébreszti bennük a cselekvéseik iránti kötelezettséget és a
jövőjük alakítása iránti felelősségvállalást.

Látom és élem, hogy az ismeretek tömegesen jutnak el embertársainkhoz,
tudatukra ébresztve őket.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona energiája kiárad és teret nyer
minden kiterjedésben, és kap elsődleges rendezési jogot ahogyan ez égi
szinten elrendeltetett.

Látom és élem, hogy mint a sötét éjben a villámcsapás, hirtelen és áthatóan
világítja meg az emberek tudatát a Magyar Szent Korona energiája megmutatva
a jövő útját.

Látom és élem, hogy mint a mennydörgés hasít a létbe a Szent Korona
energiája, romba döntve az idegenek hatalmát kiszolgáló társadalom
irányítási rendszerét, s helyét e Szer által megteremtett, szeretett alapú
tudatos lét veszi át a térben.

Látom és élem, ahogy embertársaink a megosztott ismeretek hatásaiként
tömegesen válnak tudatossá, és fegyelmezetten, összehangoltan békés úton,
de határozott módon a vezetői váltás országos szinten megtörténik
Magyarországon.

Látom és élem, amint a Magyarországot irányító alulról megválasztott,
cselekedeteikkel, mértéktartásukkal, embertársait tisztelő viselkedésükkel
példát mutató, alkalmas vezetők Magyarország és a Magyar nemzet érdekében
hozzák meg tudatos és felelős döntéseiket!

Látom és élem, hogy alkalmas és a Magyar nemzet és Magyarország iránt
elkötelezett különleges képességekkel megáldott emberekből választott
Tanács irányítja a Szent Korona országát mindaddig, ameddig a Magyar Szent
Koronával való megkoronázásra alkalmas lélek megnyilvánul e létben.

Látom és élem, hogy a felszabadult élet és a létezés örömeit érzékelő és
ezen létállapotnak is örülő csodálatos energia veszi át a teret a
Kárpát-medencében.

Látom és élem, ahogyan a Magyar Szent Korona energiája által megnyilvánul
egy vallások, egyházak, politikai és gazdasági érdekek felett álló
egyetemes útmutatás.

Látom és élem, hogy a közösségek és az emberek tudatosodását és
szemléletváltását követően az egymáshoz és környezetükhöz való viszonyulása
átrendeződik.

Látom és élem, hogy Magyarország a Szent Korona működési rendjéhez való
visszatérésével béklyóitól megszabadul és fellélegzik, az idegen hatalmak
érdekeit kiszolgáló vezetők által ármánnyal létrehozott szerződések
kötelezettségei alól. Felfüggesztésre, majd átalakításra került, vagy
semmisé vált minden olyan szerződés, mely nem harmonizál a Szent Korona
irányelveivel, melyek földi szinten nem megváltoztathatóak! Az eredeti
formájában nem érvényes Magyarország Európai Uniós tagsága, NATÓ tagsága, a
Liszaboni és a Dublini szerződés, nincs államadóság, banki tartozás,
gazdasági elvonás.

Látom és élem, hogy kialakult a pénzügyi és gazdasági függetlensége a
Magyar Szent Korona országának. A külföldi érdekeket szolgáló pénzügyi,
energetikai elvonások rendszere megszűnt, és ezen értékek Magyarország
vérkeringésébe áramoltatásával rendkívül magas ütemű fejlődés tapasztalható
minden területen.

Látom és élem, ahogy embertársaim is fellélegeznek, hisznek és bíznak a
jövőben, és felszabadult energiáikat egymásnak példát mutatva a jövő
tudatos rendezésére fordítják.

Látom és élem, hogy Általánosan jó és felszabadult kedélyállapot, a
biztonság érzete, s az öröm sugárzik embertársainkról a mindennapokban.

Látom és élem, hogy visszatér a létbiztonság, és a kiszámíthatóság a
hétköznapi életünkbe, mert a Szent Korona országának tagjai, amennyiben
kötelezettségeiket teljesítik, minden hónap elsején alanyi jogú juttatásban
részesülnek, mely biztosítja egy tudatos és minőségi élet lehetőségét.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme, melynek a
neve Szentkorona, kamatmentes, munka és érték fedezetű, minden állam által
elfogadott és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem, mely
elsődleges célja az egységes értékű cserealap biztosítása.

Látom és élem, a gyermekeket, ahogyan boldogan megélik édesanyjuk mellett a
gyermekkor szépségeit, a fejlődési ütemükhöz harmonizált tanítási rendszer
segít nekik személyiségük, alkalmasságuk, tehetségük és érdeklődési
körüknek megfelelően a jövőben végezendő tevékenységeik megválasztásában.

Látom és élem, hogy a tanítás fő elemei közé tartozik múltunk, a valódi
történelmünk, gyökereink megismerése, mely képes biztosítani a nemzettudat
érzését gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Látom és élem, hogy egy olyan tanítási rendszerben fejlődnek gyermekeink
ahol a tanítóik legfontosabb feladata, hogy egy boldog értékteremtő élet
lehetőségét biztosító útmutatással bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit.

Látom és élem, hogy széttekintve, az emberek szemléletének változásával és
tömeges tudatosodásával, környezetük és körülményeik rendezésével tömegével
szűntek meg a megbetegedések okai.

Látom és élem, hogy az átalakított, megelőzés alapú test-lélek-szellem
szintjén is gyógyító egészségügyi rendszer minden ismert betegséget képes
gyógyítani, ha azt az érintett is úgy akarja. A betegségek korszaka elmúlt.

Látom és élem, hogy az emberek tudatosodásával és szemléletük
megváltoztatásával életvitelük és környezetük is átrendeződik a Szent
Korona országában, s rövid idő alatt fokozatosan áttérnek a heti 21 órás
szolgálati vagy munkaidőre.

Látom és élem, hogy heti 21 óra hatékony és értékteremtő munkával minden
ember képes biztosítani a családja és saját biztonságos és harmonikus
életét. A fennmaradó időt és energiát családjával, érdeklődési körének
megfelelő kedvteléssel, vagy önmaga fejlesztésével töltheti belátása
szerint.

Látom és élem, hogy a Szent Korona országában örömmel járnak az emberek
szolgálatukat munkájukat végezni, mert olyan teremtő tevékenységet
végezhetnek amit ők választanak meg, örömmel és érdeklődéssel végzik azt.

Látom és élem, hogy minden területen ellátásra kerülnek a feladatok, mert
az olyan tevékenységek, amelyeket kevesebben szeretnek végezni, oly
mértékben el lesznek ismerve, hogy azokra is lesz mindig örömmel vállalkozó.

Látom és élem, ahogy a hivatalokban a közszolgálatokat ellátók működési
szemlélete megváltozott, a jóindulat, a segítőkészség, az egymás iránti
kölcsönös tisztelet nyilvánul meg cselekedeteikben, legyen az bármilyen
hivatalnok vagy közszolgálatot végző!

Látom és élem, hogy az életet és a környezetet támogató ipari és
mezőgazdasági tevékenységek élveznek elsőbbséget és támogatást, nagy
mértékben és rövid idő alatt javítva ezzel az emberek környezetre gyakorolt
hatását.

Látom és élem, hogy az új technológiák lehetővé teszik a tudatos
életvitelhez szükséges mennyiségű ingyenes energia ellátást, díjmentesen és
környezetbarát módon megvalósítva.

Látom és élem, ahogy a megtévesztés és tudatlanság állapotában leledző
embertársaink átminősülnek, értékrendjük és szemléletük átformálódását
követően hasznos és teljes értékű tagjaivá válnak a Szent Korona országának.

Látom és élem, ahogyan az élet számos területén szeretettel és segítően
fordulnak egymás felé az emberek!

Látom és élem, hogy általánosan jellemzővé válik az a viselkedési minta,
hogy csak olyat tegyek mással, amit Én is szeretném, ha velem tennének.

Látom és élem, hogy az emberek általános jólétéből, egészséges
életszemléletéből és tudatos létezéséből áradó kisugárzása, a felszabadult
élet örömeit érzékelő és ezen létállapotért hálát adó, csodálatos energia
veszi át a teret a Kárpát-medencében és behangolja az egész Kárpáthazát.

Látom és élem, hogy mindenki a csodálat érzésétől eltelve tekint a Magyar
Szent Koronára és annak megnyilvánuló energiájára, s hálát áraszt a
Teremtőnek, hogy ebben a kiemelten fontos időszakban a Magyar Lélek
családtagjaként születhetett meg, avagy más népcsoporthoz születve, de a
Szent Korona országában élve, azzal azonosulva, egyéni fejlődése
eredményeként lelkében magyarrá minősülhetett.

Látom és élem, hogy Általánosan jellemző rezgésszint emelkedés valósul meg,
mely meggátolja az alacsony frekvenciájú viselkedési minták létrejöttét. Az
ilyen cselekedetek már gondolati szintű megnyilvánulásnál átalakulnak,
áthangolódnak.

Látom és élem, általánosan felszabadult és boldog érzés árad szét a Szent
Korona működési rendje alapján létező Magyarországon, s ezt sugározva utat
mutatunk más nemzeteknek is.

Látom a megvalósulást, hallom a hangokat és érzem az illatokat, ízeket!

Látom és élem, hogy egy egészséges büszke gyönyörűség érzését élve,
tapasztalva éljük csodálatos életünket.

És ez így van! Áldás legyen rajtunk, áldás legyen a teremtésünkön! Áldás,
Áldás, Áldás.

Önkormányzás, önellátás

 

Önellátó rendszerek

 

 

 

Önellátás specialista

 

 

 

Les Moissons Du Futur - Mit aratunk jövőre?

 

 

 

Rózsa Péter: Mind meghalunk?

 

  

Szabados Csaba: Önellátás A-Z-ig

 

Önellátó települések 

Agostyán 

 

Bárdudvarnok 

 

Érpatak

 

Galgahévíz  

 

Gömörszőlős  1

 

Gömörszőlős 2  

 

Gyöngyöspata

 

Gyűrűfű 

 

Havas tanya


Havas tanya honlapja: Bemutatkozás

 

 

Héreg

 

Hernádszentandrás


pozitivnap.hu hír: Itthon kinevették, Franciaországban elismerték őket:
Hernádszentandrás díjat nyert

 

 

Kaposfő


Videofilm Kaposfőröl

 

Nagykörű

 

 

. . . . .

 

 

Otthonvédelem, földvédelem

 

Az Anyaföldvédelmi Kerekasztal üzenete:

 

Az ország legjobbjai szövetségre léptek Kishantosért.
Ők készítették ezt a filmet, és velünk együtt megtesznek mindent, hogy Kishantos megmaradjon. Kérlek segíts azzal, hogy megnézed, és továbbküldöd:

http://www.youtube.com/watch?v=frSJatif018

 

Újabb kilakoltatás kisérlete:

http://youtu.be/gSvz2AHmjhE Bejegyzés dátuma: 2013. 10. 02.

Az Otthonvédelmi Tanács állásfoglalása a devizahitelek minimálisan elfogadható rendezéséről

 ?Nem fizetünk Uzsorát!?

Követeljük a vitatott végrehajtások és kilakoltatások azonnali leállítását!

A közel egy tucat otthonvédő csoportosulást magába foglaló Otthonvédelmi Tanács szeptember 8-ai állásfoglalása!

Az OVT állásfoglalása szerint a bankok tudatosan csaltak a devizahitekkel, tervszerűen történt a ? ahogy a jelenlegi kormányfő nevezte - hibás pénzügyi a termék bevezetése, amelynek segítségével közvetlenül és közvetve is becsaptak, kifosztottak több százezer gyanútlan állampolgárt, és ez által az országot, a nemzetgazdaságot is megkárosították.
Állásfoglalásunk szerint az úgynevezett devizahitelezéssel kapcsolatos cselekménysorozat csalás, uzsora bűncselekmény, ezért követeljük a devizahitelezés törvényességi felülvizsgálatát, de ezzel párhuzamosan elengedhetetlennek tartjuk a forint hitelezéssel kapcsolatos törvényességi felülvizsgálatot is!
A Kúria döntése, valamint a kormányfő nyilatkozatai szerint a devizahitel szerződések semmisek, ezért az otthonok védelmének érdekében az Otthonvédelmi Tanács javasolja, hogy minden érintett devizahiteles azonnal jelentse be a bankjánál, hogy a szerződés semmis, és függessze fel az uzsorakölcsön fizetését. A semmisségből kifolyólag a kártérítés alapja legyen a bankok általi jogtalan követelés. A hitelesek a bírósági eljárásokban teljes költségmentességben részesüljenek.
A kormány haladéktalanul kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a deviza károsultak érdekében tevékenykedő civil érdekvédő szervezetek képviselőivel!
Követeljük a hibás pénzügyi termékek terjesztésében felelős személyek felelősségre vonását!
Minden - a termék bevezetésekor felelős pozícióban lévő - banki alkalmazottat, politikust, felügyeleti szervezet vezetőjét, közjegyzőt csalás bűntette miatt vonjanak felelősségre.
Rajtuk kívül minden olyan banki alkalmazottat, banki jogászt, bírót, közjegyzőt, politikust, végrehajtót, stb. akik nem emelték fel a szavukat a devizahitelek eltörlése érdekében, és jelen pillanatban is részt vesznek az emberek megtévesztésében, bűnpártolásért vonjanak felelősségre. Beismerő vallomás esetén mentesülés lehetséges. A felelősök a kifosztásból szerzett jövedelmét törvényileg kobozzák el, és osszák szét a károsultak között.
2013. szeptember 8.
Otthonvédelmi Tanács

?Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek, az nélkülözze az alkotmányt, s amit alkotmánynak neveznek, az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!?

(máig gondolkodók)
Bejegyzés dátuma: 2013. 09. 21.

A nagy humbug folytatódik

          Tegnapi napon megküldött ?Ez meggondolandó? tájékoztatásom után számos válasz érkezett hozzám, melyből az egyiket az alábbi mondatokkal fejezte be kedves levelezőm:

----------------------------------------

Tehát szerintem engedje meg Léhmann Úr, hogy így fejezzem ki magam, de: Nem szabad elgondolkodni ezen a megoldáson. Mint ahogyan azon sem, hogy eladjuk a lakásunkat az államnak. Az adásvételi szerződés pillanatában az állam kihúzott a zsebünkből mindenünket. (az én esetemben ~15M) Mindent. Hiszen mindent elveszítünk. Ezt is tudják a "nagyok" nagyon jól, hogy mikor kell időzíteni, hiszen sokan ha nem adják el a lakásukat/házukat az utcára kerülhetnek vagy éhen halhatnak, vagy még rosszabb.

Az egyik beosztottam nem rég vetett véget az életének saját kezével. A biztonsági kamerákon utólag amikor megnéztük, hogy hogyan történt az eset, végig kellet néznem ahogyan megírta a búcsúlevelét, miközben többször is elsírta magát, és ahogyan kereste a legmegfelelőbb helyet és alkalmat arra, hogy fölkösse magát az alagsori fűtéscsövekre. A búcsúléevelében a megoldhatatlannak vélt hiteleit írta indoknak. Tudjuk nagyon jól, hogy ez nem megoldás, de sajnos ott, akkor, abban a helyzetben Ő máshogyan gondolta.

 Léhmann Úr, eddig egy megoldás sem a hitelesek érdekét nézte (végtörlesztés, forint átváltás, árfolyamrögzítés, eszközkezelőnek való eladás) nem lehet igazi megoldást találni?

Előre is köszönöm válaszát! 

-----------------------

Ezt megelőzően pedig az MTI az alábbi tájékoztatást adta közre:

Civilek egyeztetnének a Bankszövetséggel

2013. szeptember 12.

Egyeztetést kezdeményeznek a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek a Magyar Bankszövetséggel, hogy november elsejéig közösen találjanak megoldást a devizahitelek kivezetésére. Az egyesületek a folyamatban lévő végrehajtási eljárások felfüggesztését kérik a bankoktól.

A pénzügyi jogok biztosa csütörtökön közleményt adott ki arról, hogy a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek készek tárgyalóasztalhoz ülni a Magyar Bankszövetséggel annak érdekében, hogy a kormányzat által meghatározott időpontig, azaz november elsejéig közösen találjanak megoldást a devizahitelezés hazai pénzügyi rendszerből való kivezetésére.

Doubravszky György a devizahitelesek érdekeit képviselő szervezetek felkérésére közölte: a párbeszédet felajánló, a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek, a Hiteles Mozgalom; a Hiteles ügyvéd; az Otthonvédelmi Tanács; a PITEE; valamint a Széchenyi Hitelszövetség képviselői egyetértenek abban, hogy csak nyitott kezdeményezéssel lehet érdemben képviselni a hitelesek érdekeit, vagyis várják további civil szervezetek csatlakozását.

A devizahiteleseket képviselő civilek Doubravszky Györgyöt, a pénzügyi jogok biztosát kérik fel a felek közötti közvetítésre a tárgyalások megkezdéséig.

"A civilek üdvözlik a kormányzat és a Fidesz arra irányuló határozott szándékát, hogy az érintettek a lehető legrövidebb időn belül találjanak végleges megoldást a súlyos, százezrek egzisztenciáját fenyegető devizahitelezés problémájára.

Különösen fontosnak és előremutatónak tartják azt a Rogán Antal frakcióvezető és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által egybehangzóan megfogalmazott igényt, hogy a deviza alapú hiteleket folyósító pénzintézetek elsőként a devizahiteles ügyfeleikkel tárgyaljanak a lehetséges megoldási javaslatokról" - olvasható a közleményben.

----------------------------

Ebből az MTI közleményből megtudhattuk azt, hogy a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek, vagy a Bankszövetség még nem talált megoldást a devizahitelek kivezetésére, ezért indítványozzák azt, hogy közösen találjanak megoldást.

Arra a devizahitelre keresnek megoldást, ami nem létezik, soha nem is volt, csupán devizában nyilvántartott forinthitel. Ebből következően a devizahiteleseket képviselő civil szervezeteknek fogalmuk sincs arról, hogy mire akarnak megoldást keresni, de bíznak abban, hogy a Bankszövetséggel együtt megoldják a nem létezőt.

Ebből az MTI Közleményből megtudhatjuk azt is, hogy a devizahitelesek érdekeit képviselő szervezetek ?

Hiteles Mozgalom; a Hiteles ügyvéd; az Otthonvédelmi Tanács; a PITEE; valamint a Széchenyi Hitelszövetség ?felkérték Doubravszky Györgyöt annak közlésére, hogy várják további civil szervezetek csatlakozását.

Ennek a közlésnek értelme nyilvánvalóan az, hogy a felsoroltakon kívűl tevékenykedő minden civil szervezet felejtse el eddigi álláspontját, bankokkal szembeni követelésüket, hanem a közösbe tömörülve tegyenek közösen olyan javaslatokat, amiket a Bankszövetség elfogad.

Ebből az MTI Közleményből megtudhatjuk azt is, hogy a Bankszövetség a civilekkel csak közvetítőn keresztül hajlandó egyeztetni, és a devizahiteleseket képviselő civilek Doubravszky Györgyöt, a Pénzügyi Jogok Biztosát kérték fel a közvetítésre.

Ennek a közlésnek értelme szerint az a Doubravszky György Pénzügyi Jogok Biztosa képviseli a devizahiteleseket képviselő civileket, akit az alábbi, 2012. évi CLXXXVI. törvényben olvasható  törvényhelyre tekintettel Matolcsy György gazdasági miniszterként 2012. december 22-én nevezett ki:

 42. § (1) A pénzügyi jogok biztosát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter nevezi ki határozatlan időre, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(2) A pénzügyi jogok biztosának a megbízása megszűnik:

a) a lemondásával,

b) a felmentésével, ?..

Az a Matolcsy György nevezte ki a devizahiteleseket képviselő civilek közvetítésére felkért Doubravszky Györgyöt, akinek immár a Nemzeti Bank Elnökeként  Patai Mihály Bankszövetségi Elnök dörgedelmes intelmeire és közöttük történt magánbeszélgetésre tekintettel a nemzettragédiával kapcsolatosan  alábbi a véleménye:

?Matolcsy is belátja, hogy képtelenség

Patai Mihály azt mondta, keddi magánbeszélgetésükben maga Matolcsy György jegybankelnök is megerősítette: nem gondolja azt, hogy néhány hét alatt 12 milliárd svájci franknyi konverziót végre lehet hajtani.

Ez Patai szerint is veszélyes gondolat, ebbe belerokkanna a bankszektor, Magyarország ezzel a gazdasági erővel nem tud néhány hónap alatt 12  milliárd svájci franknyi pénzt konvertálni, "ez túl nagy falat nekünk, még a németeknek, vagy az olaszoknak is az lenne". A bankszektorban pedig csak két bank maradna, amely kibírná tőkével, a többit fel kellene tőkésíteni, véli a Bankszövetség elnöke.

-----------------------

Itt tartunk. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az áruló fogalma a következő:

         ?Aki elárult valakit, vagy valamely ügyet.?

A hazaárulás fogalma pedig a következő: ?A haza iránti köteles hűség megszegése, a haza elleni árulás?

------------------------

Javaslom az érintetteknek azt, hogy Gyóni Géza ?Csak egy éjszakára?? című versének alábbi részét ugy olvassák el, hogy az egyetlen éjszaka legyen egy év és az adósok üzenik nekik, nem a fronton lévők:

 

?Küldjétek el őket csak egy éjszakára,

Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.

Csak egy éjszakára:

Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;

Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;

Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,

Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak

Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!

Hogy esküdne mind-mind,

S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,

Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:

Magyar vérem ellen soha-soha többet!

                                             Csak egy éjszakára küldjétek el őket.?

 

Egyébként pedig az a hétszáz ügyfelem, akiket képviselek perben köszönik szépen a miniszteri biztos úrnak közvetítői szándékát, de mivel már van képviselőjük, nem kérnek belőle. Nevükben ha lehet a Bankszövetséggel ne tárgyaljon.

Siófokon 2013. szeptember 13. napján.

Léhmann György

-----------------------------------------

Tisztelt Hiteles Mozgalom; a Hiteles ügyvéd; az Otthonvédelmi Tanács; a PITEE; valamint a Széchenyi Hitelszövetség képviselői

 

Tegnapi napon a mellékletben olvasható ?A nagy humbug? című írásomban többek között arról írtam, hogy az MTI tájékoztatása szerint

?Doubravszky György a devizahitelesek érdekeit képviselő szervezetek felkérésére közölte: a párbeszédet felajánló, a devizahiteleseket képviselő civil szervezetek, a Hiteles Mozgalom; a Hiteles ügyvéd; az Otthonvédelmi Tanács; a PITEE; valamint a Széchenyi Hitelszövetség képviselői egyetértenek abban, hogy csak nyitott kezdeményezéssel lehet érdemben képviselni a hitelesek érdekeit, vagyis várják további civil szervezetek csatlakozását.?

Önök a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés valamennyi magyar áldozatának képviseletében kívánnak eljárni a Bankszövetséggel tervezett egyezkedésük során. Tartok attól, hogy alábbihoz hasonló megbízásokkal a károsultak részéről nem rendelkeznek,

 ******************

Tisztelt Dr. Léhmann György!

Folyamatosan végigkísérem az Ön által küldött e-mail-eket, de bevallom őszintén, hogy én már semmit sem értek. Az az igazság, hogy én már megkértem Öntől a papírokat amikkel el lehet indítani a bank ellen a pert, de kicsit kételkedvén és kicsit 'butának' tartva magam, hogy rosszul töltöm ki a mai napig is 'ülök rajta'. Sajnos nekem az jön le a sok levélből és a hallottakból, hogy a bíróság is mindenféle ürügyekkel visszadobálja a pereket. Egyre jobban el vagyok keseredve, mert már sajnos a bank (amit eddig sosem tett meg) sms-ben értesít, hogy elmaradásomat mihamarabb rendezzem, holott nem nagy összegről beszélünk. De sajnos nem tudjuk rendezni...

El vagyok keseredve, mert napi 12-14 órai munkával sem tudjuk teljesíteni azt, amit a bankok, az állam, az ország elvár tőlünk. Egyre jobban el vagyok keseredve, hogy azt a kölcsönt, amit felvettünk 2007-ben és már szinte ki is fizettem, még 19 évig fizetnem kell. Ha belerokkanunk is a munkába, akkor sem tudunk kifizetni 20-30 milliót a 6 millió helyett.

Én már sokszor úgy vagyok vele, hogy vigyék a házat, csak hagyjanak élni, de sajnos azt látom, hogy azzal sem elégednének meg. Nem lehet eladni, nem lehet visszaadni, és ha el is veszik akkor is fizetnünk kell. Miért? Hogyan? Miért nem hagyják az embert nyugodtan élni? Nem kérek sem nagyobb fizetést, semmit... Csak egy dolgot! Hagyjanak nyugodtan élni azért és abban

amiért úgy gondolom megdolgoztunk és megdolgozunk a mai napig is sokszor éjszakába nyúlóan. 

Sosem voltunk nagyravágyóak! Nem kellett sem luxus, semmi. Nincsen autónk, biciklizünk. Magam falaztam, csempéztem, festettem, és saját magunk csinosítottuk úgy a házikót, hogy otthonos legyen. Mégis ha elvennék, nem elégszenek meg vele. Pénz is kell!!!

Ne haragudjon, gondolom,  tucatjával kap ilyen leveleket, de egyszerűen tanácstalan vagyok.

Tudom, hogy most megy mindenféle 'hülyeség' a kormány és a bankok között, de biztos vagyok benne, hogy nem lesz ebből semmi.

Tisztelettel és köszönettel kérem a Léhmann Urat, hogy adjon tanácsot mi tévők legyünk. Én nagyon el vagyok veszve ebben a sok szépen megfogalmazott, paragrafusokkal tűzdelt írásokban. Biztos bennem van a hiba, nem tagadom, de kérem szépen, írjon, hogy hogyan tovább, és megígérem, hogy a szerint fogunk ezentúl eljárni.

Köszönettel és tisztelettel: ????????.

 

ezért felhívom a figyelmüket az alábbi című bírósági döntvényre:

BH2005. 21

I. Az álképviselő jognyilatkozata a képviseltet nem köti, így kölcsönös akaratnyilatkozat hiányában a szerződés nem jön létre [Ptk. 219. § (1)-(2) bek., 221. § (1) bek.].   II. Nem létező szerződésből eredő elszámolásra a jogalap nélküli gazdagodás és a jogalap nélküli birtoklás szabályait kell megfelelően alkalmazni (Ptk. 112-113. §, 193. §).

Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján az Önök tevékenységéről az alábbiak szerint rendelkeztek:

Képviselőnek csak az minősül, akinek törvényen, hatósági rendelkezésen, alapszabályon vagy meghatalmazáson alapuló képviseleti joga van vagy a Ptk. 220. §-ának (1) bekezdése értelmében őt képviselőnek kell tekinteni. Kötelmet a képviselt és a másik fél között csak a valódi képviselő jognyilatkozata keletkeztet. Az álképviselő cselekménye a Ptk. 221. §-a szerint a képviseltet nem köti, s mivel nincsen olyan kölcsönös akaratnyilatkozat, amely a képviselt nyilatkozatának minősülne, szerződés sem jöhet létre. A törvény azonban lehetővé teszi, hogy a képviselt, akaratának utólagos kifejezésével az álképviselő eljárását jóváhagyja, ezzel magára nézve kötelezőnek ismerve el a nevében tett jognyilatkozatot. Ennek hiányában azonban az álképviselő által képviselt és a másik fél között szerződési kötelem nem jön létre, a felperes tehát nem vált eladóvá. A törvény a szerződésről, annak érvénytelenségéről nem is tesz említést, hanem nyomban az álképviselő kártérítési felelősségét szabályozza. Az álképviselő jogellenes magatartása viszont nem a képviselt és közte, hanem a vele szerződő fél között keletkeztet szerződésen kívüli kötelmet, amely a kártérítési felelőssége alapjául szolgál.

Ebből megállapítható az Önök tevékenységére vonatkozóan az, hogy meghatalmazás híján teljesen mindegy, hogy mit beszélnek meg a Bankszövetséggel az adósok képviseletének látszatát keltve, mert ebből az adósokra nézve semmiféle jogkövetkezmények nem származhatnak az adósok későbbi hozzájárulása nélkül, de felelősséggel tartoznak a Bankszövetségnek azért, mert Önök és a Bankszövetség között az Önök nyilatkozatai folytán az adósoktól függetlenül valamiféle kötelezettségvállalások létrejöhetnek. Esetleg kártérítési felelősséggel.

Abból következően, hogy ez a képviseleti joggal kapcsolatos probléma Önöknek nem tűnt fel, feltehetően laikusként, joghoz nem értőként kívánnak a devizában nyilvántartott forinthitel szerződéshez hozzászólni, mert érdekli Önöket ez a probléma. Ezért felhívom figyelmüket a fenti döntvény II. cimére is:

II. Nem létező szerződésből eredő elszámolásra a jogalap nélküli gazdagodás és a jogalap nélküli birtoklás szabályait kell megfelelően alkalmazni (Ptk. 112-113. §, 193. §).

Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság erre vonatkozóan az alábbiakat fejtette ki:

?Szerződés hiányában az I. r. alperesnek a dolog birtokban tartására nem keletkezett jogcíme, ezért a jogalap nélkül birtokolt gépjárművet a Ptk. 193. §-ának (1) bekezdése szerint köteles a dolog birtoklására jogosultnak kiadni. A dolog birtoklására a Ptk. 112. §-a szerint annak tulajdonosa, a felperes jogosult, aki annak visszaadását a Ptk. 113. §-ának (3) bekezdése alapján jogszerűen követelheti. Az I. r. alperes csak akkor tagadhatná meg a dolog kiadását, ha a Ptk. 118. §-ában írt feltételek mellett a dolog tulajdonjogát megszerezte. Erre azonban maga sem hivatkozott. A felperes birtokába a nem létező szerződés folytán ellenérték nem került, ezért azzal a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint nem tartozik elszámolni. Az eredeti állapot helyreállítására akkor kerülhetne sor, ha a szerződés a felek akaratából létrejött, de a törvényben meghatározott okból semmis, így arra jogot alapítani nem lehet?.

Tekintettel arra, hogy a bankok által diktált kölcsönszerződéseknek mondott okiratok Róna Péter professzor úrnak többször kifejtett, részletezett, alapos indokolása szerint nem rendelkeznek a Ptk. 523. §-ban írt egyik törvényi feltétellel,

523. § (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni.

hiszen nem lehet megállapítani a szerződésekből azt, hogy az adós a futamidő végéig a felvett kölcsön összegét milyen összegű részletekben köteles visszafizetni, ezért létre nem jött szerződésnek tekintendő valamennyi banknak valamennyi devizában nyilvántartott forinthitelszerződése, és alkalmazandó a Legfelsőbb Bíróságnak most idézett rendelkezése.

Tartok attól, hogy ezeket olvasva most mintha citromba haraptak volna, és talán belátják azt, hogy nem könnyű hivatás a jogi-ügyvédi hivatás. Javaslom azt Önöknek, hogy végezzék el valamelyik Jogi kart és nem árt ezt követően néhány évtized ügyvédi, vagy bírói gyakorlat.

Remélhetőleg ezt követően már nem fognak felelőtlenül és laikusként eljárni jogi természetű ügyekben.

Siófokon 2013. szeptember 14. napján.

Léhmann György


Bejegyzés dátuma: 2013. 09. 21.

Ilyen itéleteim is léteznek

--Tájékoztatom Önöket arról, hogy tisztességes és törvényes bírósági eljárás esetén az alábbiak szerinti itéletek születnek devizában nyilvántartott kölcsönszerződés egyoldalu szerződésmódosítási banki jognak érvénytelensége iránti peres eljárásaimban.

Léhmann György


Bejegyzés dátuma: 2013. 06. 20. 

Tisztelt Honfitársaink!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton továbbítjuk a Gazdatanácsok Szövetsége videó felhívását!

Minden jogot a Gazdatanácsoknak!

(A filmet lásd oldalt)

A földforgalmi törvénytervezet társadalmi vita nélküli parlamenti előterjesztése és - természetesen - az általunk ismert tartalma elfogadhatatlan.

A Gazdatanácsok Szövetsége ennek szellemében határozza meg és teljesíti a Magyarország mindenkori (de facto) írott és (de jure) íratlan Alkotmányában ? ahogy minden magyar állampolgár számára, úgy a Szövetség számára is előírt, azaz ? reá rótt kötelezettségeit!

A Jóisten áldásával és a legnagyobb tisztelettel:
Gazdatanácsok Szövetsége titkársága

 

Közösségépítés, önellátás

A magában harmóniát kialakító vagy arra törekvő, az ébredésen már keresztüljutott társaink már felkészültek arra, hogy egy közösségbe beilleszkedjenek és annak hasznos, tevékeny tagjai legyenek. Tudjuk már, hogy az igazi boldogságot úgy tapasztalhatjuk meg, ha másokat boldoggá tudunk tenni. Ebből fakad az a hozzáállás, hogy nem kivenni, kapni, hanem bevinni, adni akarunk valamit a közösségnek. Figyeljük meg, hogy családtagjaink, barátaink úgy viselkednek, mint egy tükör. Saját boldogságunkat csak úgy élhetjük meg, ha belenézünk ebbe a tükörbe, azaz a másik ember arcába. Az örömszerzéssel ezeket a tükröket fényesítsük tisztára, amiben a másik ember ragyogásán keresztül leszünk boldoggá.

A közösséget alapvetően a szeretet, az azonos érdeklődések, az azonos célok és egy karizmatikus személy tartja össze. Az elkövetkező időkben az a feladatunk, hogy létrehozzunk egy ilyen közösséget, vagy csatlakozzunk egy már működőhöz.

Milyen előnyökkel jár egy közösséghez tartozás?

  • A teljes élethez nélkülözhetetlen a családi élet, a közösségi élet és a nemzettudat megélése. Életünk így válik teljessé, ami a megfigyelések szerint 6-8 évvel meghosszabbítja életünket.
  • A közösség életét érintő értékes híreket és tudásokat könnyebben tudjuk megosztani egymással.
  • A közösségnek az érdekérvényesítő képessége hatványozottan erősebb, mintha a tagok érdekérvényesítésének eredményeit összeadjuk.
  • Közös vásárlásaink a nagyobb mennyiség miatt gazdasági előnyökhöz juttatják a tagokat.
  • Egymás között elköltött pénzeink újra megjelennek vásárló erőként a közösségben, ami a közösség látványos fejlődését jelenti.
  • Magyarország jelenleg egy gazdaságilag, tudatilag és lelkileg megszállt ország. A haza visszaszerzését csak az újraszerveződő és egy közös cél érdekében együttműködő közösségek munkája és áldozatvállalása teremtheti meg. Maga a pénzközpontú rendszer - működéséből fakadóan - fenntarthatatlan, ezért mindenkinek létérdeke, hogy egy önellátó közösség tagja legyen.

Akár hisszük, akár nem, egy közösség munkájának eredménye lényegesen több, mint a tagok külön-külön elvégzett munkájának összessége. Ezt igazán csak a gyakorlatban érti meg az ember. 

A KEMENCE

Életünket 4 elem teszi teljessé. A FÖLD, A VÍZ, A LEVEGŐ ÉS A TŰZ. A tűznek van egy misztériuma, amit elfeledtünk az utóbbi időkben. A tűz a fényt és a melegséget jelenti elsősorban. A fény és a melegség nélkülözhetetlen fizikai és lelki valónknak egyaránt. Hozzuk vissza a tűzet életünkbe és megfogjuk tapasztalni a TŰZ családot és közösséget összetartó erejét. A család és a közösség együttléte alkalmával mindig gyújtsunk egy gyertyát és mondjuk el közös imánkat.

Az árnyékvilágot, amiben élünk, úgy hagyhatjuk magunk mögött, ha a fény felé fordulunk. JÉZUS a fény megtestesítője volt. Az utolsó vacsorán szétosztott kenyeret pedig úgy fogyasztották el az apostolok, mint Jézus testét.

A kemence nem csak a tűz és a fény hordozója, hanem az éltető kenyér adója is. A kemence testében ott van a tűz és az életet tápláló kenyér. Így válik a közösség által megépített kemence a magyarok templomává, a kemence felfűtése, a kenyér megsütése és elfogyasztása pedig heti szinten megélt szertartássá életünkben.

Indítsunk kemenceépítő mozgalmat!

Építse meg minden falu a FALU KEMENCÉJÉT!

 Éledjenek újjá a faluközösségek és vegyék vissza életük felett az önrendelkezést. A kemencében megsütött kenyér illata és híre gyorsan száll a faluban és a kemencét megépítő 4-5 emberből hamarosan 20-30 főre fog növekedni a kemencések száma. A kenyérsütés közben könnyebb megismertetni az önellátásra irányuló tervünket. A polgármester bevonásával össze kell hívni a falugyűlést, ahol a falu önellátásának megszervezése a feladat. Össze kell gyűjteni, hogy a falu lakói mihez értenek és mi az, amit meg tudnak e-mellett tanulni.

A működő jó példákat honlapunk bemutatja.

Áldás.

Harmónia megteremtése

A test a szellem és a lélek egyensúlyát jelenti.

Egészségünkhöz nélkülözhetetlen a harmónia. Ahhoz, hogy egy párkapcsolat, egy család vagy egy közösség hosszútávon működjön, ahhoz is harmóniára van szükségünk. A mai világban azonban tudatosan kell vigyáznunk erre az állapotra, mert nagyon sok kizökkentő hatás ér minket, amiket érdemes elkerülni. Ilyenek például a híradások, melyek telis-tele vannak rossz hírekkel, tragédiákkal.  A média félelemkeltő híradásai lehangolják az embert, amit lelki szennyezésként is felfoghatunk.

Tudjuk jól, hogy a fél-elem, két-ségbe ejt. A magyar nyelv mindent szépen megmagyaráz. A félelem blokkolja a szeretetet és a teremtő erőt. Mivel újra kell építenünk életünket, ehhez rengeteg energiára van szükségünk, ezért figyelmünket nem pazarolhatjuk a sötét erők által épített ?új világrendre?. Ahogy a közterületen eldobott szemét vagy az otthoni rendetlenség lehangolja az embert, úgy lelki szinten a bűnözéssel kapcsolatos hírek a tragédiák, a pártpolitikai hírek és a bulvár pletykák is beszennyezik lelkünket. A mi felelősségünk, hogy beengedjük tudatunkba őket, vagy hátat fordítunk nekik és a fény felé fordulunk. Foglalkozzunk szeretteinkkel és az örömszerzéssel, a szellemi és lelki feltöltődést adó írásokkal, előadásokkal, filmekkel, művészettel. Minden olyan dologgal, ami boldogság érzést jelent nekünk és környezetünknek.

Figyelmünkkel energiát továbbítunk környezetünknek, amivel formáljuk a világot. Ha a negatív dolgokkal foglalkozunk, akkor borús világot teremtünk magunk köré, ha felemelő hangulatot árasztunk, akkor a hasonló érzületű társainkat vonzzuk be környezetünkbe.

?Ahogy kint, úgy bent. Ahogy lent, úgy fent.?

A világ ugyanúgy működik nagyban, ahogyan mi kicsiben. Úgy is lehet mondani, hogy minden ember egy külön világ. Úgy is mondják, hogy ha megismered önmagad, akkor az egész világot megismerted már. Ha ezt megértetted, akkor megszereztél egy beavatást. Rajtad áll, hogy használod-e a világot formáló erődet. Ha elszántad magad, hogy velünk együtt formáld a világot, akkor szeretteidnek is add át a tudást. Kezdjék el ők is tisztítani magukat.

Együttlétetekkor kapcsoljátok ki a TV-t és figyeljetek egymásra.

Ajánljatok egymásnak lélekemelő könyveket, filmeket és egyéb forrásokat.

Küldjétek el nekünk is, hogy honlapunkon keresztül továbbíthassuk a szépet és jót.

Ébredés

A XXI. században az emberiség elérte azt a technikai fejlettséget, aminek segítségével a föld minden lakója teljességben, egészségben élhetne. E-helyett a világ 380 leggazdagabb embere annyi vagyonnal rendelkezik, mint amennyiből a legszegényebb 2.5 milliárd nélkülöz. A világot a fenti példa szerint nem megfelelő emberek irányítják. Hogyan tudja maroknyi kisebbség rabszolgasorsban tartani a föld társadalmait? Hogyan engedhetik ezt meg a világ társadalmai?
A megoldás a tudatosodásban a szeretet erejének felismerésében és az összefogásban rejlik!

"Változtasd meg magad és megváltozik körülötted a világ is."

Az Ébredéshez be kell ismernünk, hogy ez idáig becsaptak minket és el kell indulnunk a forrás irányába. 
Összeesküvés meghatározása a Magyar Tudományos Akadémia szótára szerint: "Titkos szövetkezés vezető politikai személyiség ellen vagy az állami társadalmi rend erőszakos megdöntésére. Láthatjuk, hogy csak szűken értelmezik az összeesküvés szó jelentését és ezzel tudatlanságban tartják vagy megtévesztik az olvasót, hiszen a titkos szövetkezés nem csak politikai vezető ellen és a rendszer ellen történhet. Az összesküvés tágan értelmezve:
Titkos szövetkezés valaki vagy valakik ellen.Valójában a titkos összeesküvés történhet egy egész társadalom és a világ népei ellen is. Ma már tudjuk, hogy a szabadkőművesek, illuminátusok vezetőinek évszázadok óta meg van a világ fölötti hatalom megszerzésére irányuló tervük és a múltba visszatekintve úgy tűnik, hogy idáig minden a tervük szerint történt.
Ha elkezdünk vizsgálódni akkor rájövünk, hogy az ármány tevékenysége miatt életünket megkeserítik az összeesküvések. Ezek következménye a visszafizethetetlen hitelek, az infláció a sárgacsekk özön, a magas adók, megteremtői pedig a háttérhatalom, aminek megjelenési formái a magánbank rendszer, a multinacionális cégek, a rossz híreket ránk zúdító média és az impotens politikusok százai (akik csak bábok ebben a tragikomédiában).

Hogy tisztán lássunk nézzük meg Aaron Russo-val készített 7 részes interjút.

Hozzunk néhány példát az összeesküvésekre:

1. Legfontosabb megismerkednünk a bankcsalással. Film mellékletünkben nézze meg a Pénz, mint adósság című filmet.

2. Finnugorizmus. A magyarokon kívül szerte a világon tudják, hogy a magyarok Atilla Hun király leszármazottai a Hunok ősei pedig a Szkíták. A Szkíták ősapja pedig Nimród az első világ király, akinek iker fiait úgy hívták Hunor és Magor. Hogy a magyar iskolákban nem így tanítják, ez azt jelenti, hogy intézményesítve van a magyar oktatásban a Hibás Tudás a megtévesztés a becsapás.

3. Trianon. A Szent Korona Országa szellemi, lelki és hosszú időn keresztül gazdasági, katonai nagyhatalom volt Európa szívében. Fény az éjszakában. Államalkotó nemzeteivel mellérendeltségi viszonyban, olyan harmonikusan működő szövetségi rendszert működtetett, mely a mai napig példaként áll Európa népei előtt. A háttérhatalomnak szét kellet vernie a Szent Korona Országát ahhoz, hogy a pénz diktatúrán alapuló Európai Uniót kialakíthassa.

4. Gyógyszeripar és az orvoslás. Amíg a gyógyszereket nyereség érdekelt részvénytársaságok gyártják addig nem áll érdekükben az emberek meggyógyítása. Mert ha így lenne, akkor tönkre mennének a részvényesek és maga a gyár is. Az orvosok érdekelté vannak téve, hogy ezt vagy azt a gyógyszert írják fel a betegeknek. A társadalom egészsége nemzetbiztonsági ügy. A gyógyszereket kizárólag közkézben és állami felügyelet alatt lévő gyógyszergyár állíthatná elő, így nem a minél több gyógyszer eladása lenne a cél, hanem a megelőzésé és előtérbe kerülne a természet gyógyászat.
Az oltások kötelezővé tétele is az immunrendszerünk legyengítését szolgálja, ami lehetővé teszi azt, hogy felnőjön egy legyengült szervezetű folyamatosan gyógyszereken élő társadalom. Tudnunk kell azt, hogy a 90 milliós lélekszámú Németországban nincs kötelező oltás, míg Magyarországon 10 kötelező oltás van, amiből kettőt nem is fertőző betegségre adnak.
Az Ébredés fejezet feladata, hogy felnyissa az olvasó szemét. Megmutassuk, hogy a TV-n keresztül bemutatott kép illúzió és a teremtett világ másképp működik.  
Két kísérletet ismernünk kell: Ha bedobunk egy békát a forró vízbe a béka kiugrik belőle, azonban ha langyos vízbe tesszük és lassan melegítjüt fel a vizet, akkor a békát megtudjuk főzni!
Jó példa erre a Taxis blokád, ami az üzemanyag árának 24Ft-ról 60Ft-ra történő emelése miatt történt. Itt kiugrott a béka a vízből. Ebből a kormány levonta a tanulságot és 1-2 év alatt emelte fel 60Ft-ra az üzemanyag árát. 1989 óta a kifoszátás lelassításával a társadalmat hozzászoktatták a szegénységhez (a langyos víz lassú felmelegítése), amivel elérték a gyerek vállalási hajlandosság csökkenését és így az elmúlt 23 évben több mint 1 millióval csökkent a magát magyarnak vallók lélekszáma és több mint 300.000 magyar vándorolt ki külföldre, hogy munkát és tisztességes fizetést kapjon.
A másik tanulságos kísérlet a félelemről szól. Ha egy egerekkel teli ketrec közelébe egy másik ketrecbe macskát teszünk, akkor az egerek szaporodása nagymértékben csökken.
A félelemben tartott társadalom teremtő ereje megcsappan és blokkolja a szeretetet. A Kárpát-medencére sokaknak fáj a foga és elfoglalására napjainkban már nem a háború a legalkalmasabb módszer.
A XXI. században gazdaságilag foglalják el a célországot és a társadalom szaporodását gátolják tudat és lélekromboló eszközökkel. Pl: a fogyasztói társadalom médiája.
Figyelmünk irányításával és a KÉPALKOTÁS képességének és a teremtő erőnknek használatával a pusztítás megállítható és az élet újra indítható a szervesen működő társadalomban.
A teremtő mag emberek összegyűjtésével, és munkájuk összehangolásával megkezdtük a Szent Korona Országának újjá szervezését.

Áldás kísérje munkánkat.

 

 

 

Kapcsolat, elérhetőségeink

Ha részt kívánsz venni a mozgalomban vagy formálni szeretnél a honlapon, írj kérlek nekünk: elokozossegek@gmail.com

Hírlevelünkre ide kattintva tudsz feliratkozni: http://elokozossegek.hu/hirlevel