Szent Korona országai

 

Teremtő Szer

Énértem, Családomért, Közösségünkért, Nemzetünkért, Magyarországért, az
Emberiségért, a Föld bolygóért, a Világegyetemért.

Ezen teremtő Szer célja, hogy visszavegyem az eddigi világi hatalmaktól a
Teremtő által eredendően reám ruházott minden hatalmamat és jogomat,
érzékelő és cselekvőképességem teljes birtokában akaratomat kinyilvánítva,
Önmagam, családom, környezetem, nemzetem, és országom jövőjét megteremtsem.

Kérünk mindenkit, hogy teremtésünk hatékonyságának növelése céljából minden
szerdai napon 21 órakor, csoportokban és egyénileg összehangolva,
tartózkodási helyünktől függetlenül, energiáinkat és teremtőképességeinket
egyesítve végezzük teremtésünket.

A tartalom elolvasása közben időt hagyva, képileg megjelenítve, szívünkből,
lelkünkből érzelemmel megtöltve és megélve, tobozmirigyünk kristályai és
hangosan kimondott szavaink rezgése által árasszuk ki a lét minden
szintjére és cselekedjük mindennapi létünkben.

Áldás legyen mindenen és mindenkin, aki e Szer energiájának megteremtésén
tevékenykedik.

Én, (teljes név)......, mint a szellemi világ és a fizikai világ jelenben
is létező és működő kapcsolata a teljes fényhez kötött létezésem
tudatosságából minden képességem és energiám előhívom és ezen Szer
energiáinak megvalósulása érdekében mozgósítom.

Én, (teljes név)......, mint Társteremtő kérem és felkérem Teremtő
Istenünket, minden létezőt, minden elemet, minden ősünket és segítőnket,
hogy minden eszközzel és módszerrel segítsék e Teremtő Szer energiáinak
megvalósulását itt és most, ebben a létezésben, az ember által is
érzékelhető és megtapasztalható módon.

Én (teljes név)...........kijelentem, hogy érzékelő és cselekvőképességem
teljes birtokában a földi hatalmaktól visszaveszem a Teremtő által
eredendően reám ruházott minden hatalmamat és jogomat.

Magyarország ősi jussaként jogszerűen tér vissza a Magyar Szent Korona
működési rendjéhez, és Én, (teljes név).....mint a Magyar Szent Korona
tagja, kinyilatkoztatom, hogy közösségalkotó akaratomat a Magyar Szent
Koronára, mint jogalanyra ruházom.

Látom és élem, hogy az útmutatók által felkínált lehetőséggel élve, a
jelenleg reám, családomra, környezetemre, nemzetemre és országomra ható és
megnyilvánuló minden hátrányos hatást Magyarországnak a Magyar Szent Korona
működési rendjéhez való visszatérésével megszüntetem.

Látom és élem, hogy ezen Szer tartalmát elolvasva, energiáit befogadva,
magamban tudatosítva, azokkal eggyé lényegülve, teremtő gondolataimban
képileg megjelenítve, érzelemmel megtöltve, teremtő szavaimat hangosan
kimondva, rezgéseit kiárasztva, teremtő cselekedeteimmel megvalósítva,
minden elemében látom, érzem és élem, mint megteremtett valóságot.

Látom és élem, hogy gondolataim, szavaim és cselekedeteim egyesülve
embertársaim teremtő energiáival itt és most rendezik át a teret és az
időt, s a megvalósulások folyamatait.

Látom és élem, hogy az embereket közös célként a Szent Korona működési
rendje által megnyilvánuló biztonság és a szeretet alapú, igazságos és
tudatosan jóléti társadalom iránti vágyának igénye egységbe rendezi és
összefogja.

Látom és élem, ahogy a tanítók, gyógyítók és útmutatók felvállalják
feladataikat, felismerik és megosztják e teremtő Szer tartalmát
embertársaikkal, s ennek hatására azok tömegesen azonosulnak vele.

Látom, érzem, cselekszem, árasztom az útmutatást.

Látom és élem, hogy az elektronikus és írott médiákban, tévé, rádió
csatornákon és újságokból is árad e Teremtő Szer energiája. Egyre több
járművön, hirdetési felületen, óriásplakáton, ruházaton és elektronikus
adathordozón jut el, és nyer befogadást a Magyar Szent Korona energiája
embertársainkhoz és gyarapodik teremtő erőnk.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona emberiségre ható, kegyelmi út
lehetőségét magában hordozó megnyilvánulása beragyogja az emberek lelkét,
tudatát, és felébreszti bennük a cselekvéseik iránti kötelezettséget és a
jövőjük alakítása iránti felelősségvállalást.

Látom és élem, hogy az ismeretek tömegesen jutnak el embertársainkhoz,
tudatukra ébresztve őket.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona energiája kiárad és teret nyer
minden kiterjedésben, és kap elsődleges rendezési jogot ahogyan ez égi
szinten elrendeltetett.

Látom és élem, hogy mint a sötét éjben a villámcsapás, hirtelen és áthatóan
világítja meg az emberek tudatát a Magyar Szent Korona energiája megmutatva
a jövő útját.

Látom és élem, hogy mint a mennydörgés hasít a létbe a Szent Korona
energiája, romba döntve az idegenek hatalmát kiszolgáló társadalom
irányítási rendszerét, s helyét e Szer által megteremtett, szeretett alapú
tudatos lét veszi át a térben.

Látom és élem, ahogy embertársaink a megosztott ismeretek hatásaiként
tömegesen válnak tudatossá, és fegyelmezetten, összehangoltan békés úton,
de határozott módon a vezetői váltás országos szinten megtörténik
Magyarországon.

Látom és élem, amint a Magyarországot irányító alulról megválasztott,
cselekedeteikkel, mértéktartásukkal, embertársait tisztelő viselkedésükkel
példát mutató, alkalmas vezetők Magyarország és a Magyar nemzet érdekében
hozzák meg tudatos és felelős döntéseiket!

Látom és élem, hogy alkalmas és a Magyar nemzet és Magyarország iránt
elkötelezett különleges képességekkel megáldott emberekből választott
Tanács irányítja a Szent Korona országát mindaddig, ameddig a Magyar Szent
Koronával való megkoronázásra alkalmas lélek megnyilvánul e létben.

Látom és élem, hogy a felszabadult élet és a létezés örömeit érzékelő és
ezen létállapotnak is örülő csodálatos energia veszi át a teret a
Kárpát-medencében.

Látom és élem, ahogyan a Magyar Szent Korona energiája által megnyilvánul
egy vallások, egyházak, politikai és gazdasági érdekek felett álló
egyetemes útmutatás.

Látom és élem, hogy a közösségek és az emberek tudatosodását és
szemléletváltását követően az egymáshoz és környezetükhöz való viszonyulása
átrendeződik.

Látom és élem, hogy Magyarország a Szent Korona működési rendjéhez való
visszatérésével béklyóitól megszabadul és fellélegzik, az idegen hatalmak
érdekeit kiszolgáló vezetők által ármánnyal létrehozott szerződések
kötelezettségei alól. Felfüggesztésre, majd átalakításra került, vagy
semmisé vált minden olyan szerződés, mely nem harmonizál a Szent Korona
irányelveivel, melyek földi szinten nem megváltoztathatóak! Az eredeti
formájában nem érvényes Magyarország Európai Uniós tagsága, NATÓ tagsága, a
Liszaboni és a Dublini szerződés, nincs államadóság, banki tartozás,
gazdasági elvonás.

Látom és élem, hogy kialakult a pénzügyi és gazdasági függetlensége a
Magyar Szent Korona országának. A külföldi érdekeket szolgáló pénzügyi,
energetikai elvonások rendszere megszűnt, és ezen értékek Magyarország
vérkeringésébe áramoltatásával rendkívül magas ütemű fejlődés tapasztalható
minden területen.

Látom és élem, ahogy embertársaim is fellélegeznek, hisznek és bíznak a
jövőben, és felszabadult energiáikat egymásnak példát mutatva a jövő
tudatos rendezésére fordítják.

Látom és élem, hogy Általánosan jó és felszabadult kedélyállapot, a
biztonság érzete, s az öröm sugárzik embertársainkról a mindennapokban.

Látom és élem, hogy visszatér a létbiztonság, és a kiszámíthatóság a
hétköznapi életünkbe, mert a Szent Korona országának tagjai, amennyiben
kötelezettségeiket teljesítik, minden hónap elsején alanyi jogú juttatásban
részesülnek, mely biztosítja egy tudatos és minőségi élet lehetőségét.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme, melynek a
neve Szentkorona, kamatmentes, munka és érték fedezetű, minden állam által
elfogadott és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem, mely
elsődleges célja az egységes értékű cserealap biztosítása.

Látom és élem, a gyermekeket, ahogyan boldogan megélik édesanyjuk mellett a
gyermekkor szépségeit, a fejlődési ütemükhöz harmonizált tanítási rendszer
segít nekik személyiségük, alkalmasságuk, tehetségük és érdeklődési
körüknek megfelelően a jövőben végezendő tevékenységeik megválasztásában.

Látom és élem, hogy a tanítás fő elemei közé tartozik múltunk, a valódi
történelmünk, gyökereink megismerése, mely képes biztosítani a nemzettudat
érzését gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Látom és élem, hogy egy olyan tanítási rendszerben fejlődnek gyermekeink
ahol a tanítóik legfontosabb feladata, hogy egy boldog értékteremtő élet
lehetőségét biztosító útmutatással bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit.

Látom és élem, hogy széttekintve, az emberek szemléletének változásával és
tömeges tudatosodásával, környezetük és körülményeik rendezésével tömegével
szűntek meg a megbetegedések okai.

Látom és élem, hogy az átalakított, megelőzés alapú test-lélek-szellem
szintjén is gyógyító egészségügyi rendszer minden ismert betegséget képes
gyógyítani, ha azt az érintett is úgy akarja. A betegségek korszaka elmúlt.

Látom és élem, hogy az emberek tudatosodásával és szemléletük
megváltoztatásával életvitelük és környezetük is átrendeződik a Szent
Korona országában, s rövid idő alatt fokozatosan áttérnek a heti 21 órás
szolgálati vagy munkaidőre.

Látom és élem, hogy heti 21 óra hatékony és értékteremtő munkával minden
ember képes biztosítani a családja és saját biztonságos és harmonikus
életét. A fennmaradó időt és energiát családjával, érdeklődési körének
megfelelő kedvteléssel, vagy önmaga fejlesztésével töltheti belátása
szerint.

Látom és élem, hogy a Szent Korona országában örömmel járnak az emberek
szolgálatukat munkájukat végezni, mert olyan teremtő tevékenységet
végezhetnek amit ők választanak meg, örömmel és érdeklődéssel végzik azt.

Látom és élem, hogy minden területen ellátásra kerülnek a feladatok, mert
az olyan tevékenységek, amelyeket kevesebben szeretnek végezni, oly
mértékben el lesznek ismerve, hogy azokra is lesz mindig örömmel vállalkozó.

Látom és élem, ahogy a hivatalokban a közszolgálatokat ellátók működési
szemlélete megváltozott, a jóindulat, a segítőkészség, az egymás iránti
kölcsönös tisztelet nyilvánul meg cselekedeteikben, legyen az bármilyen
hivatalnok vagy közszolgálatot végző!

Látom és élem, hogy az életet és a környezetet támogató ipari és
mezőgazdasági tevékenységek élveznek elsőbbséget és támogatást, nagy
mértékben és rövid idő alatt javítva ezzel az emberek környezetre gyakorolt
hatását.

Látom és élem, hogy az új technológiák lehetővé teszik a tudatos
életvitelhez szükséges mennyiségű ingyenes energia ellátást, díjmentesen és
környezetbarát módon megvalósítva.

Látom és élem, ahogy a megtévesztés és tudatlanság állapotában leledző
embertársaink átminősülnek, értékrendjük és szemléletük átformálódását
követően hasznos és teljes értékű tagjaivá válnak a Szent Korona országának.

Látom és élem, ahogyan az élet számos területén szeretettel és segítően
fordulnak egymás felé az emberek!

Látom és élem, hogy általánosan jellemzővé válik az a viselkedési minta,
hogy csak olyat tegyek mással, amit Én is szeretném, ha velem tennének.

Látom és élem, hogy az emberek általános jólétéből, egészséges
életszemléletéből és tudatos létezéséből áradó kisugárzása, a felszabadult
élet örömeit érzékelő és ezen létállapotért hálát adó, csodálatos energia
veszi át a teret a Kárpát-medencében és behangolja az egész Kárpáthazát.

Látom és élem, hogy mindenki a csodálat érzésétől eltelve tekint a Magyar
Szent Koronára és annak megnyilvánuló energiájára, s hálát áraszt a
Teremtőnek, hogy ebben a kiemelten fontos időszakban a Magyar Lélek
családtagjaként születhetett meg, avagy más népcsoporthoz születve, de a
Szent Korona országában élve, azzal azonosulva, egyéni fejlődése
eredményeként lelkében magyarrá minősülhetett.

Látom és élem, hogy Általánosan jellemző rezgésszint emelkedés valósul meg,
mely meggátolja az alacsony frekvenciájú viselkedési minták létrejöttét. Az
ilyen cselekedetek már gondolati szintű megnyilvánulásnál átalakulnak,
áthangolódnak.

Látom és élem, általánosan felszabadult és boldog érzés árad szét a Szent
Korona működési rendje alapján létező Magyarországon, s ezt sugározva utat
mutatunk más nemzeteknek is.

Látom a megvalósulást, hallom a hangokat és érzem az illatokat, ízeket!

Látom és élem, hogy egy egészséges büszke gyönyörűség érzését élve,
tapasztalva éljük csodálatos életünket.

És ez így van! Áldás legyen rajtunk, áldás legyen a teremtésünkön! Áldás,
Áldás, Áldás.

Kapcsolat, elérhetőségeink

Ha részt kívánsz venni a mozgalomban vagy formálni szeretnél a honlapon, írj kérlek nekünk: elokozossegek@gmail.com

Hírlevelünkre ide kattintva tudsz feliratkozni: http://elokozossegek.hu/hirlevel